คำว่าเพื่อน


แด่เพื่อน  
เ พื่ อ น หิ ว       =    กู พ า ไ ป กิ น
เ พื่ อ น บิ น      =    กู แ ห่ ไ ป รั บ
เ พื่ อ น ห ลั บ    =    กู ก้ อ ป ลุ ก
เ พื่ อ น อ ย า ก ส นุ ก      =      กู จั ด ห้ า ย ย
เ พื่ อ น อ ย า ก ไ ป ไ ห น   =      กู ไ ป ห ม ด
เ พื่ อ น บ อ ก ใ ห้ ซั ด ห ม ด  =      กู ไ ม่ ขั ด
เ พื่ อ น บ อ ก ใ ห้ จั ด      =       กู โ ท ร จิ ก
เ พื่ อ น บ อ ก home sick  =      กู ป ล อ บ ใจ
เ พื่ อ น อ ย า ก แ ด น ซ์ เ มื่ อ ไ ห ร่  =     กู จ อ ง โ ต๊ ะ
เ พื่ อ น กุ โ ค ต ร โ ก๊ ะ      =       กู โ ก๊ ะ พ อ ก้า น น น
เ พื่ อ น บ อ ก เ บื่ อ มั น     =       กู เ บื่ อ ด้ ว ย
เ พื่ อ น บ อ ก กู ซ ว ย       =       กู ก้ อ ซ ว ย กะ มั น
เ พื่ อ น กู รั ก กั น               =       กู ส นั บ ส นุ น (555)
เ พื่ อ น กุ ห ม ก มุ่ น           =       กู เ ตื อ น ส ติ (ไ ม่ไ ด้)
เ พื่ อ น บ อ ก ไ ม่ ใ จ         =       กู ใ จ ก ว่ า
เ พื่ อ น กู เ รี ย บ ร้ อ ย      =       กู ค อ ย ยุ
เ พื่ อ น ช อ บ กิ น จุ           =        กู บ อ ก ส บ า ย
เ พื่ อ น ช อ บ ม า ส า ย     =       กู สุ ด ท้ า ย ต ล อ ด
เ พื่ อ น ห า ที่ จ อ ด            =        กู ซ้ อ น คั น
เ พื่ อ น บ อ ก อ ย่ า เ ล ย    =        กู ไ ม่ ก ลั ว
เ พื่ อ น ไ ป ไ ห น ไ ม่ ชั ว ร์  =        กู  stand by
เ พื่ อ น บ อ ก จ ะ บุ ค ไว้       =        กู โ อ เ ค
เ พื่ อ น อ ย า ก กิ น M K     =       กู สั่ ง เ ป็ ด
เ พื่ อ น ยั ง ทำ ง า น ไ ม่ เ ส ร็ จ =       กู ร อ ไ ด้
เ พื่ อ น อ ย า ก เ ป็ น คุ ณ น า ย    =      กู ก้ อ พ อ รู้
เ พื่ อ น อ ย า ก กิ น yuu      =       กู รู้ เ จ อ ที่ ไ ห น
เ พื่ อ น โ ท ร ไ ม่ รั บ           =       กู ก็ ห ลั บ อ ยู่
เ พื่ อ น บ อ ก กู รู้               =       กู โ ท ร ก ลั บ
เ พื่ อ น กู เ ม า ห ลั บ         =       กู ขั บ ร ถ
เ พื่ อ น บ อ ก ป ว ด ต ด     =        กู ต า ม ส บ า ย
เ พื่ อ น บอ ก ป ว ด หั ว       =        กู ก ลั ว มั น ต า ย
เ พื่ อ น บ อ ก จํ า ไ ว้          =        กู รั ก มึง
รู้ ไ ว้ น ะ เ พื่ อ น              =        กู ก็ รั ก มึ ง ห ว่ ะ  

 ** คน ที่เป็น เพื่อน **
ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาระดับเดียวกัน
ไม่จำเป็นต้องมีฐานะเท่าเทียมกัน
ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานเท่าเทียมกัน
ถ้าคิดแบบนั้น คุณจะไม่มีเพื่อนแท้ดีๆเลยสักคน

 
คอยเตือน               ยามเพื่อนพลั้ง
คอยฟัง                   ยามเพื่อนขอ
คอยรอ                   ยามเพื่อนสาย
คอยพาย                ยามเพื่อนพัก

คอยทัก                   ยามเพื่อนทุกข์

คอยปลุก                ยามเพื่อนท้อ

คอยง้อ                   ยามเพื่อนงอน

คอยสอน                ยามเพื่อนผิด

คอยสะกิด              ยามเพื่อนเผลอ

คอยเจอ                  ยามเพื่อนหา

คอยลา                   ยามเพื่อนกลับ

คอยปรับ                ยามเพื่อนเปลี่ยน

คอยเรียน               ยามเพื่อนเที่ยว

คอยเคี่ยว               ยามเพื่อนเล่น

คอยเย็น                 ยามเพื่อนร้อน

คอยหอน                ยามเพื่อนเห่า

คอยเฝ้า                  ยามเพื่อนฟุบ

คอยอุบ                  ยามเพื่อนปิด

คอยคิด                   ยามเพื่อนถาม

คอยปราม              ยามเพื่อนหลง

คอยปลง                ยามเพื่อนแกล้ง

คอยแบ่ง                 ยามเพื่อนหมด

คอยอด                   ยามเพื่อนทาน

คอยคาน                ยามเพื่อนล้ม

คอยชม                   ยามเพื่อนชนะ

คอยสละ                ยามเพื่อนชอบ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: