อานิสงส์การฟังเทศมหาชาติ


ตามความเชื่อแต่โบร่ำโบราณ ดังนี้
กัณฑ์ทศพร   จะได้ทรัพย์สมบัติดังปราถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนี้อเจริญใจ บุรุษจะได้ภริยาเป็นที่ต้องประสงค์ จะได้บุตรหญิงชาจเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงาม มีความประพฤติกิริยาเรียบร้อยทุกประการ
กัณฑ์หิมพานต์   จะได้สิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ครั้นตายแล้วได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยสมบัติอันมโหฬาร มีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิตย์ จุติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิดในขัตติยมหาสาล
กัณฑ์ทานกัณฑ์   จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาสา ทาสี และสัตว์สองเท้า สี่เท้า ครั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมาย
กัณฑ์วนประเวสน์   จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าจะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีปเป็นผู้ทรงปรีชา เฉลียวฉลาดสามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไปได้
กัณฑ์ชูชก   จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ประกอบด้วยรูปสมบัติอันงดงามมากกว่าชนทั้งหลายจะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสด
กัณฑ์จุลพน   จะบังเกิดในปรภพใดๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดาดาษด้วยดอกไม้ของหอมและจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็จะได้เสวย ทิพยสมบัติในโลกหน้าสืบไป
กัณฑ์มหาพาน   จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลก ครั้นจากเทวโลกนั้นแล้ว จะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก
กัณฑ์กุมาร   จะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปราถนา ครั้นตายแล้วได้ไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ ในสมัยที่พระศรีอริยเมตไตรมาอุบัติก็จะได้พบกับพระองค์
กัณฑ์มัทรี   จะได้เกิดในโลกหน้าเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาว ทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลายจะไปในที่ใดๆ ก็จะมีแต่ความสุขทุกแห่งหน
กัณฑ์มหาราช   จักเกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต
กัณฑ์สกบรรพ   จะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ
กัณฑ์ฉกษัตริย์   จักได้เป็นผู้เจริญด้วยพร 4 ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกๆชาติ
กัณฑ์นครกัณฑ์  จะได้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาส ชาย หญิง ธิดา สามี หรือบิดา มารดา เป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพยาธิทั้งหลาย จะทำการใดๆ ก็พร้อมเพรียงกันการงานนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: